O FIRMIE
Podstawowe informacje

Firma EKO SELEKT z Kutna (woj. łódzkie) zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką odpadami przemysłowymi - niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. Kadrę kierowniczą i pracowniczą stanowią specjaliści z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie gospodarowania odpadami. Od samego początku priorytetem naszego przedsiębiorstwa było prowadzenie działalności w całkowitej zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami z dziedziny ochrony środowiska oraz w oparciu o wszelkie wymagane decyzje i zezwolenia. Po odbiorze odpadów przejmujemy pełną odpowiedzialność za dalsze postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Firma EKO SELEKT zapewnia kompleksową obsługę polegającą na odbiorze, transporcie, zagospodarowaniu oraz poddawaniu procesom unieszkodliwiania i odzysku wszelkich odpadów przemysłowych powstających we wszystkich gałęziach przemysłu.

Firma specjalizuje się również w usługach świadczonych u klienta związanych z demontażem azbestu (eternitu), czyszczeniem zbiorników przemysłowych, usuwaniem skutków awarii i wypadków losowych.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu świadczymy usługi najwyższej jakości, co potwierdza wieloletnia współpraca z kilkuset firmami. Gwarantujemy terminowość, elastyczność w podejściu do wymagań klienta, całkowicie zgodne z prawem i zdrowym rozsądkiem podejście do środowiska naturalnego.

Odpady odbieramy własnym, specjalistycznym transportem o różnej ładowności, spełniającym wymogi konwencji ADR, dotyczącej przewozu materiałów niebezpiecznych.

Możemy przyjąć od Państwa między innymi następujące odpady:

 • azbest budowlany i izolacyjny,
 • agrochemikalia - w tym środki ochrony roślin,
 • chemikalia, odczynniki chemiczne, zlewki laboratoryjne,
 • kwasy, wodorotlenki, sole
 • odpady zawierające rtęć
 • odpady farb, klejów i lakierów,
 • odpady z procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania
 • rozpuszczalniki organiczne, nieorganiczne oraz chlorowcoorganiczne
 • przeterminowane lub wycofane z obrotu leki oraz produkty p. farmaceutycznego
 • odpady opakowaniowe zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
 • odpady z produkcji i stosowania chemii organicznej i nieorganicznej
 • zużyte czyściwa i materiały filtracyjne (zaolejone szmaty i ubrania, brudne filtry)
 • odpady samochodowe
 • filtry olejowe, oleje, płyny chłodnicze, hamulcowe itp.
 • odpady z przemysłu spożywczego, kosmetycznego, tekstylnego i odzieżowego
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt komputerowy, świetlówki)
 • oraz inne odpady

Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy !!!