OFERTA
Odpady przemysłowe

Utylizacja odpadów przemysłowych

Jedną z podstawowych działalności naszej firmy jest odbiór oraz utylizacja odpadów przemysłowych. Oferujemy transport oraz zagospodarowanie odpadów powstających w różnych gałęziach przemysłu. W zależności od charakteru i możliwości dalszego wykorzystania, odpady poddajemy różnym procesom odzysku i unieszkodliwiania.

Odbieramy odpady płynne i stałe m. in. :

 • farby, kleje, lakiery, żywice, pianki poliuretanowe, silikony
 • azbest, papa, wełna mineralna, gruz
 • agrochemikalia, środki ochrony roślin,
 • chemikalia płynne i stałe, odczynniki chemiczne, zlewki laboratoryjne,
 • kwasy, wodorotlenki, sole metali ciężkich
 • odpady zawierające rtęć, termometry, rtęć płynna metaliczna
 • odpady z procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania
 • szlamy, osady, ścieki technologiczne
 • odpady zanieczyszczonej skażonej gleby i ziemi
 • rozpuszczalniki organiczne, nieorganiczne oraz chlorowcoorganiczne
 • szlamy, osady, ścieki technologiczne
 • przeterminowane lub wycofane z obrotu leki i suplementy
 • odpady z produkcji przemysłu farmaceutycznego
 • odpady opakowaniowe zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
 • odpady z produkcji i stosowania chemii organicznej i nieorganicznej
 • zużyte czyściwa i materiały filtracyjne (zaolejone szmaty i ubrania, brudne filtry)
 • filtry olejowe, oleje, płyny chłodnicze, hamulcowe itp.
 • odpady z przemysłu spożywczego, kosmetycznego, tekstylnego i odzieżowego
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt komputerowy, świetlówki)
 • oraz inne odpady

Odpady odbieramy specjalistycznymi środki transportu o różnej ładowności. Dysponujemy opakowaniami i pojemnikami do odpadów stałych i płynnych. Wystawiamy dokumenty potwierdzające odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zapraszamy do współpracy zakłady przemysłowe, firmy produkcyjne i usługowe, placówki i urzędy administracyjne oraz osoby fizyczne.

Utylizacja odpadów | Odpady chemiczne | Odpady niebezpieczne | Odpady przemysłowe | Transport odpadów | Utylizacja odczynników chemicznych