OFERTA
Utylizacja azbestu

Firma EKO SELEKT oferuje usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest. Usługi wykonujemy kompleksowo (demontaż, odbiór, transport i utylizacja) bądź odbieramy odpady azbestu wcześniej zdjęte z dachów oraz elewacji budynków oraz sporządzamy i wystawiamy wszystkie dokumenty potwierdzające odbiór odpadów azbestowych do utylizacji.

Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest (eternit) są pracami niebezpiecznymi i wymagają spełnienia odpowiednich wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie prace wykonujemy z zachowaniem obowiązujących przepisów technicznych, sanitarnych i ochrony środowiska. Zatrudniamy pracowników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie sposobów i warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest (eternit), a także specjalistów z dziedziny nadzoru budowlanego, BHP oraz transportu ADR. Posiadamy własne środki transportu o różnej ładowności. Zdemontowane materiały zawierające azbest (eternit) przewożone są do unieszkodliwienia zgodnie z konwencją ADR, dotyczącą przewozu materiałów niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do prac demontażowych dokonujemy wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem robót do odpowiednich instytucji nadzoru budowlanego i inspekcji pracy. Po zakończeniu prac składamy oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest (eternit). Posiadamy duże doświadczenie zdobyte podczas prac rozbiórkowych materiałów zawierających azbest (eternit), co gwarantuje sprawną realizację zadania.

Działamy na terenie całego kraju, zapraszamy do współpracy!

Utylizacja odpadów | Odpady chemiczne | Odpady niebezpieczne | Odpady przemysłowe | Transport odpadów | Utylizacja odczynników chemicznych